เทศบาลตำบลดอนหวาย เทศบาลตำบลดอนหวายหมู่บ้าน/ชุมชน

 

ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
   

จำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดอนหวาย ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้นำ ตำแหน่ง
1 บ้านดอนหวาย นางมาลัย ภูช่างทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  1
2 บ้านดอนหวาย นางวิไลวรรณ  แย้มกสิกร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2
3 บ้านหนองหวาย นายณรงค์  กำบังกาย กำนันตำบลดอนหวาย
4 บ้านหนองตะครอง นายถนอม  สินปรุ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  4
5 บ้านโนนมะกอก นายพนม ถ้ำกลาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  5
6 บ้านหนองบง นายณรงค์ นิ่มกลาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  6
7 บ้านดอนตะแบง นายสุรศักดิ์ ฉันทะกลาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  7
จำนวนชุมชนในเขตเทศบาล ประกอบด้วย ๘ ชุมชน ได้แก่
หมู่ที่ ชื่อชุมชน ชื่อผู้นำ ตำแหน่ง
1 ชุมชนดอนหวายหมู่ ๑ สามัคคี นางเยาวรัตร์  ตันกลาง ประธานชุมชนฯ
2 ชุมชนหนองจะบกพัฒนา นางสมพงษ์ เซิบกลาง ประธานชุมชนฯ
3 ชุมชนบุ่งตะแบงพัฒนา นางประเทืองทิพย์ กมลกลาง ประธานชุมชนฯ
4 ชุมชนหนองหวายสามัคคี นางพิกุล  กำบังกาย ประธานชุมชนฯ
5 ชุมชนหนองตะครองสันติสุข นายมณี ชูดี ประธานชุมชนฯ
6 ชุมชนโนนมะกอกร่วมใจพัฒนา นางชนาภา  น้อมกลาง ประธานชุมชนฯ
7 ชุมชนหนองบงสามัคคี นางบุญเรือง จรจอหอ ประธานชุมชนฯ
8 ชุมชนดอนตะแบงพัฒนา นางวรรณกร  เจกะโพธิ์ ประธานชุมชนฯ

 
 


เทศบาลตำบลดอนหวาย