เทศบาลตำบลดอนหวาย เทศบาลตำบลดอนหวายคณะผู้บริหาร


นายธวัช ชำนาญกลาง
นากเทศมนตรีตำบลดอนหวาย
โทร.089-5811984

นายสมปอง เกตุดอน
รองนายเทศมนตรีตำบลดอนหวาย(1)
โทร.089-5802913

นายประกายกาญน์ งิมสันเทียะ
รองนายเทศมนตรีตำบลดอนหวาย(2)
โทร.081-2554119


นางสาวจินตนา เผยกลาง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร.081-7575664


นายประดิษฐ ยูงกลาง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร.093-3607670

หัวหน้าส่วนราชการ

นางจตุพร ศิริอุดม
ปลัดเทศบาลตำบลดอนหวาย
087-956-9812


นายศุภวิชญ์ ร่มกลาง
รองปลัดเทศบาลตำบลดอนหวาย
0949099135


นางสาวณณัฐ ธีระวาส
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
0949786986


นางสาวปฐมกร พริ้งกลาง
ผู้อำนวยการกองคลัง
0645015949


นายศุภวิชญ์ ร่มกลาง
รองปลัดเทศบาล รก.ผู้อำนวยการกองช่าง
0949099135


นายศุภวิชญ์ ร่มกลาง
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
0949099135


นางเคลือวัลย์ วรชมพู
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0850261744


นางพิมพ์วรัตม์ ป้อมเสมาพิทักษ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
0844764053


เทศบาลตำบลดอนหวาย