| หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3 | หน้า 4 | หน้า 5 | หน้า 6   ต่อไป 

995จดหมายข่าว เดือน สิงหาคม 2565 
992จดหมายข่าว เดือน กรกฎาคม 2565 
986จดหมายข่าว เดือน มิถุนายน 2565 
984จดหมายข่าว เดือน พฤษภาคม 2565 
976รณรงค์โครงการเดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยเมื่อนั่งรถจักรยานย..>>>ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน รณรงค์ ตามโครงการเดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยเมื่อนั่งรถจักรยานยนต์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนหวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
975แจ้งการตรวจสอบสภาพสนามกีฬาของศูนย์กีฬาชุมชนแจ้งการตรวจสอบสภาพสนามกีฬาของศูนย์กีฬาชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนหวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
972รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของ ทต.ดอนหวาย ปร..>>> 
971คนพิการที่มีบัตรคนพิการ ได้รับสิทธิ์อะไรบ้าง... 
970การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ 
969บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ทต.ดอนห..>>> 
968บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ทต.ดอนหวาย ป..>>> 
967บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทต.ดอนหวา..>>> 
966จดหมายข่าว เดือน เมษายน 2565 
965จดหมายข่าว เดือนมีนาคม 2565 
96205 ข้อมูลติดต่อเทศบาลตำบลดอนหวาย 
953015รายงานสถิติงานทะเบียน มีค. 65 
926038การเสริมสร้างวัฒนธรรมสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ ทุกวันศุกร์เทศบาลตำบลดอนหวาย จะดำเนินการใส่ชุดผ้าไทย เพื่ออนุรักษ์วั..>มีต่อ>
925033การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(การประชุมเพื่อพิจารณาจัด..>>>   เทศบาลตำบลดอนหวาย ได้ดำเนินการจัดประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่  1 พ.ศ.2565 เพ..>มีต่อ>
924033การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(การประชุมเพื่อพิจารณาจัด..>>> การประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565
921029แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติม..>>>   กลับหน้าที่ผ่านมา
เทศบาลตำบลดอนหวาย
ตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
044-955540    044-955540
email : info@donwaicity.go.th