| หน้า 1 | หน้า 2   ต่อไป 

947019รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 65 รอบ6 เดือน ตค.64-มีค.6..>>> 
903งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2564 
9022065 รายงานรับ-จ่ายเงินประจำปี 2564 
899รางานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
897รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงายผลการตรวจสอบของ สตง. ประจำ..>>> 
861การจัดทำงบแสดงสถานะการเงินและงบประกอบงบการเงิน ประจำปีงบประม..>>> 
639รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 
637รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 
340งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2557 
339งบรายรับ - รายจ่าย กิจการประปา ตามงบประมาณ ประจำปี 2557 
320งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปี 2556 
319งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2556 
318งบทรัพย์สิน ปี 2556 
317งบทดลองก่อนปิดหลังปิดบัญชี ปี 2556 
316งบเงินสะสม ปี 2556 
315งบแสดงผลจ่ายจากรายรับ ปี2555 
314งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2555 
313งบทรัพย์สิน ปี 2555 
312งบทดลองก่อนปิดหลังปิดบัญชี ปี 2555 
311งบเงินสะสม ปี 2555 



  กลับหน้าที่ผ่านมา
เทศบาลตำบลดอนหวาย
ตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
044-955540    044-955540
email : info@donwaicity.go.th