| หน้า 1   

879ตัวอย่างคำร้องเรื่องทั่วไป 
878คำร้องทั่วไป 
877ตัวอย่างคำร้องกิจการประปา 
876ตัวอย่างคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนหรือเคลื่นย้า..>>> 
356แบบคำขอแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร 
355แบบคำขอแจ้งกิจการจำหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ 
354แบบคำขอรับใบอนุญาตสถานประกอบกิจการ 
353แบบคำขอต่อใบอนุญาตสถานประกอบกิจการ 
352คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร แบบ ข..>>> 
351คำขอใบรับรองก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร แบบ..>>> 
349คำร้องขอใช้น้ำประปา   กลับหน้าที่ผ่านมา
เทศบาลตำบลดอนหวาย
ตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
044-955540    044-955540
email : info@donwaicity.go.th