เทศบาลตำบลดอนหวาย เทศบาลตำบลดอนหวายกิจกรรม
  หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6   ต่อไป 

เทศบาลตำบลดอนหวาย
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 13
เทศบาลตำบลดอนหวาย
ได้ดำเนินกิจกรรมจัดอบรมโครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2565 123
เทศบาลตำบลดอนหวาย
โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 120
เทศบาลตำบลดอนหวาย
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 69
เทศบาลตำบลดอนหวาย
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 59
เทศบาลตำบลดอนหวาย
ดำเนินการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนหวายและพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคมือเท้าปาก ประจำปีงบประมาณ 2565 56
เทศบาลตำบลดอนหวาย
กิจกรรมตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 62
เทศบาลตำบลดอนหวาย
กิจกรรมโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 49
เทศบาลตำบลดอนหวาย
กิจกรรมลงพื้นที่ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก 57
เทศบาลตำบลดอนหวาย
โครงการบริหารจัดการขยะแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ 2565 58
เทศบาลตำบลดอนหวาย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาร่วมกับเทศบาลตำบลดอนหวายสรับสนุนและส่งเสริมการจัดทำแพ็คเก็จ 12
เทศบาลตำบลดอนหวาย
กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายลดเสี่ยงโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2565 57
เทศบาลตำบลดอนหวาย
กิจกรรมเฝ้าระวังดูแลกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานความดันในชุมชน ปีงบประมาณ 2565 57
เทศบาลตำบลดอนหวาย
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลักโควิดด้วยเศรษฐกิจ ประจำปี งบประมาณ 2565 9
เทศบาลตำบลดอนหวาย
กิจกรรมออกหน่วยลงพื้นที่ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อยัง ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 9
เทศบาลตำบลดอนหวาย
กิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 10
เทศบาลตำบลดอนหวาย
โครงการควบคุมเเละป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2565 30
เทศบาลตำบลดอนหวาย
เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 11
เทศบาลตำบลดอนหวาย
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลดอนหวาย ประจำปี พ.ศ.2566 19
เทศบาลตำบลดอนหวาย
สร้างวัฒนธรรม ไม่รับของขวัญของรางวัลจากการปฏิบัติหน้าที่ 36

เทศบาลตำบลดอนหวาย